Terms and conditions

Handels- og abonnementsvilkår 


Produkter og tjenester udbydes af 
Dit Maveunivers v. Ann-Sofie Uldall v/ Ann-Sofie Uldall-Hansen 
CVR-nr. 38 12 57 29 
Hyttevej 6 
2690 Karlslunde 
Kontakt: kontakt@ditmaveunivers.dk 

1. Tilbud og ordrebekræftelse 
Sælgers tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre anden periode er angivet. Et tilbud kan bortfalde, hvis en vare/leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet. Generelle oplysninger, som Sælger har fremsat på internettet, i brochurer eller lign. gælder ikke, hvis de er i modstrid med evt. individuelt aftalte vilkår.
En ordre er kun bindende, når den er godkendt skriftligt af Sælger via ordrebekræftelse, mail eller lign. 

2. Priser og betaling 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende.
Alle priser oplyses i danske kroner (DKK).
De med Kunden aftalte priser er inkl. moms, evt. fragtomkostninger, gebyrer til tredjemænd m.v.
Købesummen trækkes på det af kunden oplyste kort/konto, når ordren effektueres. 

Som udgangspunkt forfalder hele købesummen til betaling med det samme, men Sælger tilbyder valg af ratebetaling, som giver Kunden mulighed for at afdrage købesummen via et opgivet antal rater. 
Kundens accept af tilbud om ratebetaling har ikke indflydelse på, om der er indgået bindende aftale om den samlede ordre/køb af alle produkter og tjenesteydelser omfattet af ordren/aftalen. 
Kunden kan derfor ikke fx afmelde kurser/arrangementer, eller undlade at møde op, og dermed fritage sig selv for at betale fremtidige rater. 

Såfremt Kunden undervejs ønsker at ændre betalingskort, således at ratebetalinger trækkes fra et andet betalingskort, kan Kunden selv gøre dette ved at følge det dertil indrettede link, som fremgår af hver faktura. 

Produkter og tjenesteydelser leveres enten digitalt til den af Kunden oplyste e-mailadresse, som afholdelse af fysiske kurser/arrangementer eller med post/fragtmand. 

3. Sælgers leverancer
Sælgers sortiment består af (1) fysiske produkter/varer (hovedsageligt mavebælter), (2) onlineundervisning og elektronisk kursus-/undervisningsmateriale og (3) samlede pakkeløsninger indeholdende kombinationen af et fysisk produkt (fx et mavebælte), onlineundervisning med elektronisk kursus-/undervisningsmateriale og fysiske møder/konsultationer hos Dit Maveunivers. 

Levering af digitalt materiale i form af onlineundervisning og elektronisk kursus-/undervisningsmateriale, sker oftest inden for få minutter efter effektuering af ordren, men kan i særlige tilfælde tage op til 5 hverdage. 
Leveringstider oplyses altid med forbehold for evt. forsinkelse. 
Fra 1.-7.-2022 gælder det, at adgangen til online kurser gælder 12 måneder fra opstart af kursusforløb.

Kunden kan ikke hæve aftalen eller i øvrigt rejse krav som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen er væsentlig. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte - som Kunden måtte få på grund af en forsinket eller manglende leverance. 

4. Fortrydelsesret 
Kunden har ret til at fortryde sit køb efter reglerne i forbrugeraftaleloven.
Fortrydelsesfristen er 14 dage og udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden får produkterne i besiddelse.
For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden give meddelelse herom ved utvetydig skriftlig erklæring eller ved anvendelse af nedenstående standardfortrydelsesformular. 

Hvis Køber udøver sin fortrydelsesret, refunderes alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder evt. leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest efter 14 dage. 

Tilbagebetalingen gennemføres med/til samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion. 
Tilbagebetalingen kan tilbageholdes indtil at produkterne/varerne er modtaget retur. 

Fortrydelsesretten gælder ubrugte produkter/varer (fx mavebælter), men ikke allerede ibrugtagne produkter/varer. 

Kunden afgiver ved eksekvering af ordren og gennemførelse af betalingen udtrykkeligt samtykke til og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ikke gælder onlineundervisning og elektronisk kursus-/undervisningsmateriale, der leveres som digitalt indhold, og som Kunden opnår adgang til at benytte med det samme, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13. 

Tilsvarende gælder for Kundens køb af samlede pakkeløsninger, hvor onlineundervisningen og det elektroniske kursus-/undervisningsmateriale udgør den overvejende bestanddel af ordren/leverancen. 

5. Ansvarsbegrænsninger 
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste. 

Sælger har et produktansvar efter gældende, ufravigelige regler herom, men påtager sig herudover intet produktansvar. 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: 
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

7. Reklamation og forældelse 
Købelovens regler gælder for salg af varer/produkter. Almindelige udfyldende aftale- og obligationsretlige regler gælder for salg af tjenesteydelser.
 Kunden skal reklamere inden rimelig tid efter at Kunden har opdaget manglen. 

8. Rettigheder 
Alle rettigheder til kurser, workshops, events, digitale produkter samt materiale relateret hertil, tilhører Sælger. 
Kunden opnår alene en licens til benyttelse af det købte. 

9. Fysiske konsultationer 
Afbud til fysiske konsultationer skal meddeles Sælger senest 48 timer konsultationens begyndelse. Der opkræves et gebyr på 300 kr. ved udeblivelse eller afbud, som modtages senere end 48 timer før konsultationens påbegyndelse. 
Særligt for genoptræningsforløb: Medfølgende konsultationer skal afvikles indenfor 6 måneder efter den dato, forløbet starter.

Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mailadresse af den erhvervsdrivende selv]:
 
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) 

-Bestilt den (*)/modtaget den (*) 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne) 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

- Dato 

(*) Det ikke relevante udstreges